like Facebook follow Twitter watch YouTube subscribe RSS Feed

GIÀY ADIDAS YEEZY BOOST 700 V2 CEMENT

Home Forums Bulletin Board GIÀY ADIDAS YEEZY BOOST 700 V2 CEMENT

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #11854
  trâm lê
  Participant

  [b]GIÀY ADIDAS YEEZY BOOST 700 V2 CEMENT[/b][/b]
  Là m?t trong các s?n ph?m giày th?i trang nóng nh?t, ko quá khó hi?u khi m?i l?n ra m?t các phát hành m?i, [url=https://fandy.vn/san-pham/giay-adidas-yeezy-boost-700-v2-cement/]Giày Yeezy 700 Cement 2019[/url][b] [/b]l?i khi?n ng??i hâm m? l?n m?i giáo ?? streetwear ??u náo n?c, r?o r?c và mang trong mình khát khao s? h?u khôn cùng mãnh li?t.
  [img]https://lh4.googleusercontent.com/DMO2TOs86VecCxkzhyC1o-lDlpTWxkOilaWAYjSMt1RYHsSlinSjK9RnE7I_7cx6qwoIewn_tYbOLCiyjkh3aMvQoWsPGOVh-h-AImbYt2RFgqYVNqiQZDohuHixn4jmqfrM2K0[/img]
  H??ng ??n th?i trang c? ?i?n trong ki?u dáng, “Geode” có s? k?t h?p t??ng ??i l? m?t v?i s? d?ch chuy?n t?ng màu trong kho?ng nâu bò sang xám tro và ch?m d?t b?ng ph?n ?? ngoài màu Gum tr?m l?ng. Khác h?n v?i s? n?ng n?n n? c?a Mauve, l?p v? tinh gi?n c?a v2 ?ã làm cho ngoài m?t tr? thành nh? nhõm và thanh tú h?n r?t nhi?u.
  k? thu?t b? ??m Boost – nh?c v? Adidas là k? v? các b??c ?i h?t s?c c?ng cáp nh?ng c?ng ??y ??t phá, h? liên ti?p c?i ti?n m?i th? h? s?n ph?m c?a mình. Và phiên b?n Yeezy trên ?ây không h? ngo?i l? lúc h? v?a có ???c m?t ngoài m?t th?t d? bi?t, v?a ko quên tích h?p các k? thu?t m?i và hi?n ??i thân thu?c, ?i?n hình là b? ??m Boost. ?? n?y cao, ?? ?àn h?i, vi?c cân ??i l?c t??ng tác lâu dài giúp b?n nh?n th?y tho?i mái, b??c ?i mau l? h?n, nh? nhàng h?n ngay trong l?n ??u On-feet s?n ph?m này.
  [img]https://lh6.googleusercontent.com/alA5uWruUrmgxxNpMXauqaFBXj5TOq3ps1U9RsVH68Kafg8oNWe2yCzCeI-aqCt6T5dDCEcs7j2OIWod9w7u5R186t5KVPVmy1FUzrX3DQJE0IhbC_bli_3TOZXm3gF-goNkurI[/img]

  t??ng t?, chúng ta ?ã cùng nhau tr?i qua t?t t?n t?t nh?ng chi ti?t c?a Yeezy 700. Gi? d? ?ang tìm ki?m m?t s?n ph?m th?i th??ng, m?t ?ôi giày b?t m?t, giày th? thao hãy ??n v?i [url=https://fandy.vn/]shop giày th? thao nam t?i ?à n?ng [/url]?? ???c gi?i ?áp h?t lòng nh?t.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.